Bài tập về phát âm

Bài tập về trọng âm và phát âm trong giờ đồng hồ Anh cầm tắt tổng thể kiến thức lý thuyết, quy tắc khắc ghi trọng trung ương và những dạng bài xích tập bao gồm đáp án kèm theo.

Bạn đang xem: Bài tập về phát âm


Bài tập về trọng âm và phát âm có đáp án


Quy tắc ghi lại trọng âm


I. Trọng âm lâm vào hoàn cảnh gốc từ:

Trong giờ đồng hồ Anh, khá nhiều từ được sinh sản thành bằng cách ghép một gốc từ cùng với hậu tố hoặc chi phí tố. Giữa những trường phù hợp đó, trọng âm thường lâm vào tình thế gốc từ. Điều đó đồng nghĩa tương quan với việc khi ta thêm hậu tố hoặc chi phí tố vào một trong những từ, trọng âm của tự đó sẽ không thay đổi.

Ví dụ: ‘comfortable - un’comfortable em"ploy - em"ployment ‘popular - un’popular nước ngoài lệ: ‘undergrowth - ‘underground

II. Đánh trọng âm vào âm tiết đầu so với những từ có 2, 3, 4 âm tiết.

1. Từ bao gồm 2 âm máu :

Đa số các từ tất cả 2 âm tiết thì trọng âm ở âm huyết đầu, nhất là khi âm huyết cuối có tận thuộc bằng: er, or, ar, y, ow, ance, ent, en, on.

Ex: "father/ "enter/ "mountain/ "children/ "instant/ "absent/ "accent/ "valley/ "lion/ "plateau …

* ngoại lệ :

- "ciment/ "canal/ "decoy/ "desire/ "idea/ "ideal/ "July/ "machine/ "police/ "technique …

* Note :

Những đụng từ tận cùng bằng ent thì thường lại có trọng âm nghỉ ngơi âm tiết sản phẩm công nghệ 2.


- ac"cent/ con"sent/ fre"quent/ pre"sent …

* nước ngoài lệ :

- mọi từ gồm 2 âm huyết tận cùng bằng ent sau trên đây được thừa nhận giọng sinh hoạt âm tiết trang bị 2, dù đó là danh từ, đọng từ hay tính từ.

- e"vent (n)/ la"ment (n/ v)/ des"cent (n/ v)/ des"cend (n)/ con"sent (n/ v)/ con"tent (v) …

Những đụng từ sau đây tận cùng bằng er mà lại lại được nhấn mạnh ở âm máu sau.

-con"fer/ pre"fer/ re"fer …

2. Từ bao gồm 3 âm tiết :

Hầu hết danh từ bao gồm 3 âm tiết thì trọng âm sống âm tiết đầu, nhất là khi hai âm huyết sau tất cả tận cùng là: ary, ature, erty, ory.

Ex: "animal/ "victory/ "property/ "catapult/ "chemistry/ "mineral/ "architect …

*Ngoại lệ : ci"cada/ ho"rizon/ pa"goda/ Sep"tember/ Oc"tober/ No"vember/ De"cember/ ac"complish/ e"xamine/ i"magine …

3. Từ có 4 âm ngày tiết :

Ex: "atmosphere/ "generator/ "sanctuary/ "sanguiary/ "temporary …

* ngoại lệ :

cur"riculum/ memo"randum/ ulti"matum/ an"thusiast/ e"phemeral …

III. Trọng âm trước hầu hết vần sau đây.

- ance, ence, ant, ent, ience, ient, ian, iar, ior, ic, ical, cial, tial, ial, ially, eous, ious, ous, ity, ory, ury, ular, ive, itive, cion, sion, tion, cious, tious, xious, is …

Ex: at"tendance/ at"tendant/ inde"pendence/ inde"pendent/ "consience/ ef"ficent/ lib"rarian/ po"litican/ fa"miliar/ in"terior/ po"etic/ po"etical/ "special/ "spatial/ me"morial/ in"dustrial/ arti"ficially/ e"ssentially/ simul"taneous/ spon"taneous/ com"pendious/ vic"torious/ "famous/ tre"mendous/"unity/ fami"liarity/ "memory/ "factory/ "injury/ "mercury/ "regular/ par"ticular/ sug"gestive/ ins"tintive/ com"petitive/ "sensitive/ sus"picion/ dis"cussion/ "nation/ in"vasion/ p"recious/ in"fectious/ "anxious/ diag"nosis …


* ngoại lệ :

"Catholic/ "politics/ "politic/ "lunatic/ a"rithmetic …

1. Danh từ bỏ chỉ các môn học đánh trọng âm cách âm máu cuối một âm tiết.

Ex: e"conomics (kinh tế học)/ ge"ography (địa lý)/ ge"ology (địa chất học)/ bi"ology …

2. Danh tự tận cùng bởi ate, ite, ude, ute trọng âm phương pháp âm máu cuối một âm tiết.

Ex: "consulate (lãnh sự quán)/ "appetite (cảm giác ngon miệng)/ "solitude (cảnh cô dơn)/ "institute (viện, cơ sở) …

3. Tính tự tận cùng bằng ary, ative, ate, ite trọng âm phương pháp âm huyết cuối một âm tiết.

Ex: i"maginary ( tưởng tượng )/ i"mitative (hay bắt chước)/ "temparate (ôn hoà)/ "erudite (học rộng)/ "opposite (đối diện) …

4. Động từ tận cùng bằng ate, ude, ute, fy, ply, ize, ise trọng âm cáh vần cuối nhị vần, nhưng nếu chỉ tất cả hai âm tiết thì trọng âm làm việc âm ngày tiết cuối.

Ex: "consolidate/ "decorate/ cre"ate/ con"clude/ "persecute/ "simplify/ "multiply/ ap"ply/ "criticise/ "compromise.

* ngoại lệ :

-a"ttribute/ con"tribute/ dis"tribute/ in"filtrate/ de"hydrate/ "migrate

5. Động từ bao gồm hai âm huyết : một số trong những đánh trọng âm nghỉ ngơi âm tiết đầu, phần nhiều trọng âm nghỉ ngơi âm huyết cuối.

Động từ tất cả hai âm tiết thì trọng âm ngơi nghỉ âm tiết đầu lúc âm máu cuối bao gồm đặc tính tiếp vĩ ngữ và tận cùng bằng er, ern, en, ie, ish, ow, y.

Ex: "enter/ "govern (cai trị)/ "open/ "deepen/ "kindle ( bắt lửa, kích động)/ "finish/ "study/ "follow/ "narrow …

* nước ngoài lệ: al"low

Đa số động từ bao gồm hai âm huyết thì trọng âm ngơi nghỉ âm tiết sau, bởi âm tiết trước có đặc tính tiếp đầu ngữ.

Những tiếp đầu ngữ thông thường : ab, ad, ac, af, al, an, ap, ar, as, at, bi, com, co, col, de, dis, ex, ef, in. En, im, mis, ob, oc, of, op, per, pro, sub, suc, suf, sug, sup, sus, sur, trans, un, out …


Ex: ab"stain/ add"ress/ ac"cept/ af"fect/ al"lay/ an"nul/ ap"ply/ ar"rive/ as"suage/ at"tach/ bi"sect/ com"bine/ co-"work/ co"llect/ con"clude/ de"pend/ dis"close/ ex"clude/ ef"face/ into/ en"large/ im"mix/ mis"take/ ob"serve/ oc"cur/ of"fend/ op"pose/ per"form/ pro"pose/ sub"mit/ suc"ceed/ suf"fuse/ sug"gest/ sup"plant/ sus"tain/ sur"prise/ trans"fer/ un"lock/ out"do …

6. Hầu hết tiếp vĩ ngữ không tồn tại trọng âm

-Những tiếp đầu ngữ tại vị trí 7 cũng thưòng ghép với danh từ và tính từ. Quanh đó ra, những tiếp vĩ ngữ dưới đây không làm đổi trọng âm. Từ gốc nhấn âm máu nào, từ chuyển hoá vẫn đánh trọng âm sinh sống âm huyết đó.

7. Trọng âm lâm vào hoàn cảnh trước phần nhiều từ tận cùng bằng:

‘tion’: pre’vention, ‘nation, ‘sion’: in’vasion, dis’cussion, ‘ic’: po’etic, eco’nomic

‘ical’: ‘logical, eco’nomical, ‘ance’: im’portance, ‘distance,‘ious’: in’dustrious, vic’torious

Đồng thời, gần như từ tận cùng bởi ‘ive’, ‘ous’, ‘cial’, ‘ory’,… thì trọng âm cũng lâm vào trước nó.

Trường phù hợp ngoại lệ: ‘politic, ‘lunatic, a’rithmetic

8. Trọng âm rơi vào tình thế âm tiết thứ 2 tính trường đoản cú nó ngược lên với đa số từ tận cùng bằng:

‘ate’: ‘decorate, con’solidate. ‘ary’: ‘dictionary, i’maginary

9.Những danh từ và tính từ tất cả hai âm tiết, trọng âm thường rơi vào âm tiết vật dụng nhất:

Ví dụ: Nound: ‘record , ‘flower, ‘valley, ‘children

Adjective: ‘current, ‘instant, ‘happy

Trường hợp ngoại lệ: ca’nal, de’sire, ‘ma’chine, i’dea, po’lice

10.Những động từ tất cả hai âm tiết, trung tâm thường lâm vào tình thế âm tiết sản phẩm công nghệ hai:

Ví dụ: de’cide, re’fer, per’ceive, de’ny, ad’mit …

Ngoại lệ: ‘suffer, ‘enter

11. Phần đa từ được chế tác thành vì hai nơi bắt đầu từ, trọng âm thường rơi vào hoàn cảnh gốc đầu:

Ví dụ: ‘homework, ‘schoolboy, ‘raincoat, ‘childhood, ‘blackboard, ‘homesick...

12. Tính từ bỏ ghép thường có trọng âm chính nhấp vào từ sản phẩm 1, tuy vậy nếu tính từ bỏ ghép nhưng mà từ thứ nhất là tính từ tuyệt trạng từ (Adjective or adverb) hoặc xong xuôi bằng đuôi - ED thì trọng âm chính lại nhận ở từ thứ 2 . Tương auto từ ghép cùng trạng từ ghép tất cả trọng âm chính nhấn vào từ thứ hai :


Example :

‘home - sick ‘air- sick ‘praiseworthy ‘water- proof ‘trustworthy ‘lighting- fast ,

Nhưng :

bad- ‘temper short- ‘sighted well-‘ informed ups’tairs

well – ‘done short- ‘handed north- ‘east down- ‘stream

well – ‘dressed ill – ‘treated down’stairs north – ‘west ...

13. Các từ dứt bằng những đuôi : how, what, where, .... Thì trọng âm chính nhấn vào vần 1 :

‘anywhere ‘somehow ‘somewhere ....

14. Các từ 2 âm tiết bước đầu bằng A thì trọng âm nhấn vào âm tiết thứ 2 :

A’bed a’bout a’bove a’back a’gain a’lone a’chieve a’like

A’live a’go a’sleep a’broad a’side a’buse a’fraid

15. Những từ tận thuộc bằng các đuôi , - ety, - ity, - ion ,- sion, - cial,- ically, - ious, -eous, - ian, - ior, - iar, iasm - ience, - iency, - ient, - ier, - ic, - ics, -ial, -ical, -ible, -uous, -ics*, ium, - logy, - sophy,- graphy - ular, - ulum , thì trọng âm bấm vào âm ngày tiết ngay trước nó :

de’cision dic’tation libra’rian ex’perience ‘premier so’ciety arti’ficial su’perior ef’ficiency re’public mathe’matics cou’rageous fa’miliar con’venient ngoài : ‘cathonic (thiên chúa giáo), ‘lunatic (âm lịch) , ‘arabic (ả rập) , ‘politics (chính trị học) a’rithmetic (số học)

16. Những từ xong bằng – ate, - cy*, -ty, -phy, -gy ví như 2 vần thì trọng âm bấm vào từ sản phẩm 1. Giả dụ 3 vần hoặc bên trên 3 vần thì trọng âm nhấn vào vần sản phẩm 3 từ cuồi lên.

‘Senate Com’municate ‘regulate ‘playmate cong’ratulate ‘concentrate ‘activate ‘complicate, tech’nology, e`mergency, ‘certainty ‘biology phi’losophy

Ngoại trừ: ‘Accuracy

17. Các từ tận cùng bằng đuôi - ade, - ee, - ese, - eer, - ette, - oo, -oon , - ain (chỉ ðộng từ), -esque,- isque, -aire ,-mental, -ever, - self thì trọng âm dấn ở chính các đuôi này :

Lemo’nade Chi’nese deg’ree pion’eer ciga’rette kanga’roo sa’loon colon’nade Japa’nese absen’tee engi’neer bam’boo ty’phoon ba’lloon Vietna’mese refu’gee guaran’tee muske’teer ta’boo after’noon ty’phoon, when’ever environ’mental

Ngoại trừ: ‘coffee (cà phờ), com’mitee (ủy ban)...

18. Những từ chỉ số luợng nhận trọng âm sống từ cuối ngừng bằng đuôi - teen . Nguợc lại sẽ nhấn trọng âm ngơi nghỉ từ đầu tiên nếu xong bằng đuôi - y :

Thir’teen four’teen............ // ‘twenty , ‘thirty , ‘fifty .....

IV. Từ có 3 âm tiết:

1. Động từ: Trọng âm lâm vào âm tiết thứ hai nếu âm tiết lắp thêm 3 tất cả nguyên âm ngắn và kết thúc bằng 1 phụ âm:

Eg: encounter /iŋ’kauntə/ determine /di’t3:min/

- Trọng âm sẽ lâm vào hoàn cảnh âm tiết đầu tiên nếu âm tiết trang bị 3 là nguyên âm dài hay nguyên âm đôi hay dứt bằng 2 phụ âm trở lên: exercise / "eksəsaiz/, compromise/ <"kɔmprəmaiz>

Ngoại lệ: entertain /entə’tein/ compre’hend ……..


2. Danh từ: nếu như âm tiết cuối (thứ 3) có nguyên âm ngắn hay nguyên âm đôi “əu”

Eg: potato /pə`teitəu/ diaster / di`za:stə/

Eg: emperor / `empərə/ cinema / `sinəmə/ `contrary `factory………

Eg: `architect……………………………………….

Chú ý : tính tự 3 âm tiết tương tự như danh từ

V. Số đông vần gồm trọng âm núm định

Những vần cuối tiếp sau đây luôn luôn có trọng âm :

- ade, ee, eer, ese, oo, ette, self, esque, cur, dict, ect, fer, mit, pel, press, rupt, sist, tain, test, tract, vent, vert …

Bài tập về trọng âm và phát âm

Chọn từ bao gồm âm huyết được gạch ốp chân gồm phát âm khác với hầu như từ còn lại

Exercise 1

1.A. RoughB. SumC. UtterD. Union
2.A. NoonB. ToolC. BloodD. Spoon
3.A. ChemistB. ChickenC. ChurchD. Century
4.A. ThoughtB. ToughC. TaughtD. Bought
5.A. PleasureB. HeatC. MeatD. Feed
6.A. ChalkB. ChampagneC. MachineD. Ship
7.A. KnitB. HideC. TideD. Fly
8.A. PutB. CouldC. PushD. Moon
9.A. HowB. TownC. PowerD. Slow
10.A. TalkedB. NakedC. AskedD. Liked

Exercise 2

1.A. HearB. ClearC. BearD. Ear
2.A. HeatB. GreatC. BeatD. Break
3.A. BloodB. PoolC. FoodD. Tool
4.A. UniversityB. UniqueC. UnitD. Undo
5.A. MouseB. CouldC. WouldD. Put
6.A. FaithfulB. FailureC. FairlyD. Fainted
7.A. CourseB. CourtC. PourD. Courage
8.A. WorkedB. StoppedC. ForcedD. Wanted
9.A. NewB. SewC. FewD. Nephew
10.A. SunB. SureC. SuccessD. Sort

Exercise 3

1.A. MonthB. MuchC. ComeD. Home
2.A. WoodB. FoodC. LookD. Foot
3.A. PostB. ThoughC. HowD. Clothes
4.A. BeardB. BirdC. LearnD. Turn
5.A. FalseB. LaughC. GlassD. After
6.A. CampB. LampC. CupboardD. Apart
7.A. GeneticsB. GenerateC. KennelD. Gentle
8.A. CleanseB. PleaseC. TreatD. Retreat
9.A. MechanicB. MachineryC. ChemistD. Cholera
10.A. ThankB. BandC. ComplainD. Insert

Exercise 4

1.A. GrammarB. DamageC. MammalD. Drama
2.A. BothB. TenthC. MythD. With
3.A. GateB. GemC. GazeD. Gaudy
4.A. ThusB. ThumbC. SympathyD. Then
5.A. LaysB. SaysC. StaysD. Plays
6.A. ScholarshipB. ChaosC. CherishD. Chorus
7.A. SignB. MinorC. RivalD. Trivial
8.A. MessageB. PrivilegeC. CollegeD. Collage
9.A. BeardB. RehearseC. HearsayD.endearment
10.A. DynamicB. TypicalC. CynicismD. Hypocrite

Exercise 5

1.A. CandyB.sandyC. ManyD. Handy
2.A. EarningB. LearningC. SearchingD. Clearing
3.A. WaitedB. MendedC. NakedD. Faced
4.A. GivenB. RisenC. RiddenD. Whiten
5.A. CoughB. ToughC. RoughD. Enough
6.A. AccidentB. JazzC. StampsD. Watch
7.A. ThisB. ThickC. MathsD. Thin
8.A. GasB. GainC. GermD. Goods
9.A. BoughtB. NoughtC. PloughD. Thought
10.A. SpearB. GearC. FearD. Pear

Exercise 6

1.A. PuddingB. PutC. PullD. Puncture
2.A. AbsentB. RecentC. DecentD. Present
3.A. PromiseB. DeviseC. SurpriseD. Realise
4.A. LiableB. LividC. RevivalD. Final
5.A. HousesB. FacesC. HorsesD. Places
6.A. BushB. BrushC. BusD. Cup
7.A. BoatB. BroadC. CoastD. Alone
8.A. LargeB. VegetableC. AngryD. Gem
9.A. MoreB. NorthC. LostD. Water
10.A. DistributeB. TribeC. TriangleD. Trial

Exercise 7

1.A. FoodB. LookC. TookD. Good
2.A. LuggageB. FragileC. GeneralD. Bargain
3.A. NourishB. FlourishC. CourageousD. Southern
4.A. NakedB. SacredC. NeededD. Walked
5.A. WalkB. WashC. OnD. Not
6.A. EightB. FreightC. HeightD. Weight
7.A. CurriculumB. CoincideC. CurrencyD. Conception
8.A. DivisibleB. DesignC. DiseaseD. Excursion
9.A. RatherB. SacrificeC. HardD. Father
10.A. HairB. StairsC. HeirD. Aisle

Exercise 8

1.A. EveningB. KeyC. EnvelopeD. Secret
2.A. LightB. FineC. KnifeD. Principle
3.A. FarmB. CardC. BareD. Marvelous
4.A. BothB. BottleC. ScotlandD. Cotton
5.A. ParkB. FarmC. WarmD. Marmalade
6.A. NatureB. PureC. PictureD. Culture
7.A. FaithfulB. FailureC. FairlyD. Painted
8.A. CountryB. CoverC. EconomicalD. Ceiling
9.A. NewB. SewC. FewD. Nephew
10.A. WithB. LibraryC. WillingD. If

Exercise 9

1.A. ThisB. ThereC. BreatheD. Breath
2.A. AskB. AngryC. ManagerD. Damage
3.A. NotebookB. HopingC. CockD. Potato
4.A. EngineerB. VerbC. DeerD. Merely
5.A. DamB. PlanningC. PlaneD. Candle
6.A. TheoryB. ThereforeC. NeitherD. Weather
7.A. ShootB. MoodC. PoorD. Smooth
8.A. SeatB. HeavyC. ReasonD. Neat
9.A. KissedB. HelpedC. ForcedD. Wanted
10.A. BarnB. Can"tC. AuntD. Tame

Exercise 10

1.A. PurityB. BurningC. CureD. Durable
2.A. SeeB seenC. SportsmanD. Sure
3.A. PullB. SugarC. PluralD. Study
4.A. CourseB. CourtC. CourageD. Cough
5.A. BarkB. ShareC. DareD. Bare
6.

Xem thêm:

A. CottonB. BottleC. ColdD. Common
7.A. DearB. HearC. BearD. Clear
8.A. BuryB. CurtainC. BurnD. Turn
9.A. FolkB. WorkC. PorkD. Corn
10.A. ShoutB. SugarC. ShareD. Surgery

Exercise 11

1.A. PoolB. MoonC. FoodD. Foot
2.A. NakedB. BelovedC. HelpedD. Wicked
3.A. FatalB. FavourC. FathomD. Famous
4.A. TombB. CombC. DomeD. Home
5.A. MythB. WithC. BothD. Tenth
6.A. SouthB. TruthC. SmoothD. Both
7.A. TickedB. CheckedC. BookedD. Naked
8.A. ChorusB. CherishC. ChaosD. Scholar
9.A. ChainB. EntertainC. BargainD. Complain
10.A. FoodB. BloodC. SoonD. Moon
Exercise 12
1.A. AboutB. AmountC. ShouldD. Ground
2.A. SaddleB. CaseC. ChaseD. Basement
3.A. DrummerB. FutureC. NumberD. Umbrella
4.A. FlameB. FameC. CameD. Manner
5.A. DarknessB. WarmthC. MarketD. Remark
6.A. HuntB. PulloverC. UnderD. Funny
7.A. BookB. FloorC. HookD. Cooker
8.A. FigureB. BrightC. FightD. Sight
9.A. OverB. RoseC. CoverD. Chosen
10.A. BaggageB. VillageC. ManageD. Stage
Exercise 13
1.A. ButterB. PutC. SugarD. Push
2.A. FewB. NewC. ThrewD. Knew
3.A. PrettyB. GetC. SendD. Well
4.A. GrewB. ThrewC. KnewD. Flew
5.A. CloseB. ChoseC. LoseD. Rose
6.A. BeardB. FurC. SearchD. Prefer
7.A. AreB. FairC. ThereD. Wear
8.A. ReliableB. LivingC. RevivalD. Final
9.A. HastyB. NastyC. TastyD. Wastage
10.A. BeadB. ReadC. DeadD. Recede
Exercise 14
1.A. NatureB. ChangeC. GravityD. Basis
2.A. DisciplineB. VisionC. CylinderD. Muscle
3.A. OfficeB. PromiseC. ServiceD. Expertise
4.A. SuitableB. BiscuitC. GuiltyD. Building
5.A. PatientB. CrescentC. AncientD. Machine
6.A. PhysicalB. MythologyC. RhythmicD. Psychology
7.A. BuryB. FriendlyC. PrettyD. Pleasant
8.A. ChorusB. CherishC. ChaosD. Scholarship
9.A. CreatureB. DecentC. LeagueD. Menace
10.A. DangerB. AngelC. AngerD. Magic
Exercise 15
1.A. PleasureB. SoundC. SameD. Best
2.A. FootB. PoolC. MoonD. Food
3.A. BirthB. TheirC. MythD. Fifth
4.A. TraysB. SaysC. BaysD. Days
5.A. CompanionB. CompanyC. ComparisonD. Compartment
6.A. NakedB. WickedC. BelovedD. Confused
7.A. PlumberB. DoubtC. DebtD. Herbage
8.A. ClothesB. GoneC. DroveD. Ghost
9.A. HearB. ClearC. SwearD. Ear
10.A. HeatB. GreatC. BeatD. Beak

Exercise 16

1.A. BookB. PutC. BrookD. Booth
2.A. OrchestraB. ChasmC. ChemicalD. Orchard
3.A. PrescriptionB. PreliminaryC. PresumptionD. Preparation
4.A. NourishB. FlourishC. TournamentD. Courage
5.A. PuddingB. PunctureC. PutD. Cushion
6.A. BreatheB. TeethC. ThoughD. There
7.A. DescribeB. ExciteC. TimberD. Dive
8.A. SlaughterB. DraughtC. NaughtyD. Plaudit
9.A. DevotionB. CongestionC. SuggestionD. Question
10.A. CopperB. CopyC. DolphinD. Colonel

Exercise 17

1.A. BoughtB. DaughterC. CoughD. Sight
2.A. SureB. SoupC. SugarD. Machine
3.A. ButB. BuryC. NutD. Young
4.A. MeasureB. DecisionC. PermissionD. Pleasure
5.A. LoseB. ChoseC. CloseD. Dose
6.A. PositionB. OasisC. DesertD. Resort
7.A. StoneB. ZoneC. PhoneD. None
8.A. GiveB. FiveC. HiveD. Dive
9.A. SwitchB. StomachC. MatchD. Catch
10.A. StudyB. ReadyC. PuppyD. Occupy

Exercise 18

1.A. ReliableB. LiquidC. RevivalD. Final
2.A. HousesB. FacesC. HorsesD. Places
3.A. PuddingB. PutC. PullD. Puncture
4.A. SovereignB. FountainC. DetermineD. Routine
5.A. BeardB. WordC. HeardD. Third
6.A. GhostB. HostageC. LostD. Frosty
7.A. ChorusB. CherishC. ChaosD. Scholar
8.A. MeasureB. PleasureC. TreasureD. Ensure
9.A. MouseB. CouldC. WouldD. Put
10.A. ThreeB. ThanksC. ThinkD. Farther

Exercise 19

1.A. UniversityB. UniqueC. UnitD. Undo
2.A. DivisibleB. DesignC. DiseaseD. Decision
3.A. SuperstructureB. ApartheidC. VirtuallyD. Statute
4.A. WealthB. ClothC. WithD. Marathon
5.A. PuzzleB. SecurityC. SkullD. Productive
6.A. ApprenticeB. AppreciationC. BotanistD. Diagram
7.A. EmblemB. ElectrificationC. ExactD. Entire
8.A. CurriculumB. CoincideC. CurrencyD. Conception
9.A. LocateB. PatrioticC. OratorD. Poverty
10.A. GenuineB. GeneticistC. GuaranteeD. Generate
Exercise 20
1.A. LivelyB. KiteC. DrivenD. Bite
2.A. SaleB. BandC. SandD. Tan
3.A. StartedB. LookedC. DecidedD. Coincided
4.A. BlowB. ShowC. HoleD. Cow
5.A. SungB. SupperC. SupplyD. Nun
6.A. MuleB. MugC. MudD. Multiply
7.A. CatsB. TapesC. LivesD. Cooks
8.A. GroundB. ShouldC. AboutD. Amount
9.A. WeatherB. BreadC. AheadD. Mean
10.A. AuthorB. OtherC. ThereD. Breathe
Exercise 21
1.A. EnoughB. RoughC. LaughD. Though
2.A. StageB. VillageC. ManageD. Package
3.A. LicenseB. CombineC. SeasideD. Police
4.A. SomeB. DoneC. OnceD. Home
5.A. NotB. NobodyC. WroteD. Spoken
6.A. BeforeB. BornC. WorkD. Boring
7.A. BeeB. BeerC. SeemD. Flee
8.A. PeachB. TeachC. MeasureD. Meat
9.A. SoundB. TouchC. DownD. Account
10.A. DesignB. PreserveC. BasicD. Physical
Exercise 22
1.A. PathB. ToothC. ThemeD. Thames
2.A. SoundB. AmountC. CountryD. Noun
3.A. ClimbingB. BasketC. SubwayD. Club
4.A. ProblemB. PopularC. ConvenientD. Rod
5.A. RoseB. HouseC. MouseD. Practice
6.A. AgreedB. MissedC. LikedD. Watched
7.A. RearB. DearC. BearD. Fear
8.A. GuideB. DrivenC. TwiceD. Shine
9.A. HearB. ClearC. PearD. Fear
10.A. PunctualB. RubbishC. ThunderD. Furious

......................